ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 محسن گنجی 33894371 labs@bzte.ac.ir
2 ناصر نظری 33894371 sanat@bzte.ac.ir