بازدید مدیر و کارشناسان ارتباط با صنعت از کارخانه شرکت اژه فام