بازدید دانشجویان هوافضا از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی