بازدید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا