برگزاری جلسات با مدیران شرکتهای صنعتی جهت افزایش همکاری ها